Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Omgevingsdienst Midden-Holland

De Omgevingsdienst Midden-Holland houdt zich, namens zijn regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland, bezig met vraagstukken gericht op veiligheid, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Ook op het gebied van bodem(kwaliteit) is de omgevingsdienst actief. Bodemonderzoek en -advies en het in kaart brengen van de bodem staat centraal.

> lees meer

Provincie Gelderland

Trainee Joris Rooiman bij de Provincie Gelderland is werkzaam binnen het programma Bodem en Ondergrond, waar het accent ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het water- en bodemsysteem. Enkele voorbeelden van projecten waarbij de trainee is betrokken: het stimuleren van bodemenergie en het opstellen van een aanpak om de agrarische sector te verduurzamen. Daarnaast ondersteunt de trainee bij het bouwen en onderhouden van een breed netwerk, zowel in de publieke sector als bij overheden, door onder andere een uitvoerende rol in het Gelders Ondergrond Overleg (GOO).

> lees meer

Waterschap Aa en Maas en Lumbricus

Sinds 2017 werkt trainee Evert Jan bij Waterschap Aa en Maas. Hierbij is hij een groot gedeelte van de tijd bezig met het programma Lumbricus. Dat is een praktijkgericht onderzoeksprogramma van een groot consortium, om de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland klimaat robuust in te richten. In dat programma wordt ook gekeken naar landbouwbodems.

> lees meer

Wageningen Environmental Research

> lees meer

Uitvoeringsprogramma convenant Bodem- en ondergrond

Voor het eerst werkt een bodemtrainee, Martijn Erkelens, bij het Uitvoeringsprogramma convenant Bodem- en ondergrond 2016 - 2020.In het convenant wordt gestreefd en gewerkt aan, enerzijds het aanpakken van bodemverontreiniging én de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen (de energievoorziening, de drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, natuur en klimaatmitigatie- en adaptatie) met behulp van een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Samenwerking, kennisdoorwerking en verbinding met maatschappelijke actoren staan hierin centraal. Ook creëert dit toenemend bewustzijn onder betrokkenen - en de maatschappij in het algemeen - dat bodem en ondergrond een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze maatschappelijke ambities.

> lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen is essentieel bij de organisatie.

> lees meer

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant bood plek aan één van de eerste bodemtrainees in 2016.

> lees meer

Stantec

Stantec is een internationaal ingenieursbureau dat in Nederland een lange historie heeft in bodemonderzoek en -sanering. Op het gebied van het inzetten van datatechnologie bij bodem- en ondergrondvraagstukken heeft het bedrijf in Nederland een toonaangevende reputatie. Jonge professionals spelen een belangrijke rol bij het benutten van de potentie die deze nieuwe ontwikkelingen biedt voor het oplossen van vraagstukken rondom het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Trainee Clinton is werkzaam bij Stantec.

> lees meer

Bioclear Earth

Hoe kunnen groei en duurzaamheid elkaar versterken? Deze vraag staat bij Bioclear Earth centraal bij het bedenken van oplossingen op het gebied van bodemsanering en grondwaterbeheer. Bioclear Earth maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen en is dan ook specialist op het gebied van biologische bodem- en grondwatersanering. Deze innovatieve manier van werken vraagt om enthousiaste, goed opgeleide jongeren met een frisse blik, die Bioclear via het Nationaal Bodemtraineeship heeft gevonden. Trainee Sven is werkzaam bij Bioclear.

> lees meer

Gemeente Rotterdam

In de gemeente Rotterdam spelen typische grootstedelijke bodem- en ondergrondvraagstukken. Rotterdam heeft te kampen met grootschalige bodemverontreinigingen uit het verleden, maar daar tegenover staat een dynamische stad met veel creativiteit die mogelijkheden kan bieden deze problemen op een vernieuwende manier op te lossen. Een bodemtrainee is voor de gemeente een kans om de verbinding te leggen tussen bodem en ondergrond en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt er gewerkt aan een duurzaam beheer van de Rotterdamse grond. Trainees Nanda en Sander zijn werkzaam bij de Gemeente Rotterdam.

> lees meer

Provincie Zuid-Holland

In een laaggelegen en drukbevolkte provincie als Zuid-Holland staan bodem en ondergrond voortdurend onder de aandacht. Ondergrondse planning, ondergrondse infrastructuur, bodemdaling en grondwaterbeheer vragen in een complex onderling samenspel om creatieve en toekomstbestendige oplossingen. Met een brede blik op bodem en ondergrond en gevoel voor complexiteit kunnen bodemtrainees bijdragen aan het vinden van deze oplossingen.

> lees meer

> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Programmabureau

> Privacyreglement