Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

14.01.2020

Bodemenergie en warmtenetten in Gelderland

De discussie ‘van het gas los’ vraagt om nieuwe en duurzame warmtebronnen. De ondergrond biedt diverse mogelijkheden voor de invulling van de energietransitie. De afgelopen jaren is een toename waarneembaar in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om duurzame energie te winnen.

> lees meer

27.11.2018

Kansen voor geothermie in Rotterdam

Het team van Irene Eisink, Mirjam Flierman, Frouke Hoogland, Sander van Nielen en Wietse van Gerwen heeft dit project uitgevoerd voor het Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam. Het doel van het project was: een methode ontwikkelen om de haalbaarheid van geothermie in een wijk te bepalen.

> lees meer

26.10.2018

Research-through-design

Thijs, Pim, Coen en Babette voerden dit project uit voor Wageningen Environmental Research. Het doel van het project was door middel van het concept research-through-design
tot een concreet product te komen in de vorm van een visueel verslag dat beleidsmakers moet ondersteunen in hun besluitvorming

> lees meer

26.10.2018

Een story map voor de ondergrond van Waddinxveen

De trainees Annelotte van der Linden, Jordy van 't Hull, Anne Pieter Feenstra en Wesley Fransen hebben dit project uitgevoerd voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het doel van het project was om op een moderne manier het bodem verhaal te vertellen. Dit als voorbereiding en ter ondersteuning voor een omgevingsvisie.

> lees meer

30.07.2018

Project Loodverontreiniging in Rotterdam

Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft een ambitie: ‘Hoe kan in Rotterdam de loodververontreining integraal worden aangepakt worden vanuit een bottum-up benardering'. Maar wat doe je dan als je niet precies weet hoe je moet beginnen? Dan vraag je een groep jonge, frisse en enthousiaste trainees hier naar te kijken! Nadat er door de traineegroep van Nanda een half jaar geleden een start was gemaakt met deze vraag, is samen met Maik van der Wolf (Provincie Zuid-Holland), Janin Rooijakkers (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Mandy van Kouwen (Waterschap Aa en Maas) er een vervolg aan gegeven!

> lees meer

23.11.2017

Project 3D leefomgeving provincie Zuid-Holland

Voor het oplossen van vraagstukken rondom klimaat, energie en woningbouw heeft de provincie Zuid-Holland kennis nodig over de bodem. 3D-visualisaties van de ondergrond zouden de communicatie en besluitvorming rondom deze vraagstukken kunnen vergemakkelijken. Maar hoe?

> lees meer

23.11.2017

Inventarisatie bodemprojecten Maasstroomgebied: kansen en samenwerking

Er zijn veel (agrarische) bodem en water gerelateerde projecten in de provincie Noord-Brabant. Een structureel overzicht daarvan ontbreekt. Het is ingewikkeld om huidige of recente afgeronde projecten te achterhalen. De provincie wil in haar gebied, samen met andere organisaties actief beleid gaan voeren om tot een gezonde en vitale bodem te komen.

> lees meer

20.11.2017

De Waterwijzer Landbouw

Als vervanging van de verouderde HELP- tabellen is een nieuwe tool ontwikkeld om deze schade te bepalen: de Waterwijzer Landbouw (WWL).

> lees meer

20.11.2017

Lood om zeep helpen

Traditioneel kent de Gemeente Rotterdam een top-down-benadering, maar voor het project 'lood om zeep helpen' is er gevraagd naar een aanpak van deze pilotlocaties, waarbij een vernieuwende aanpak met doelgroepgerichte focus de voorkeur krijgt: een bottom-up-aanpak.
Hoe kunnen we gebruikers en belanghebbenden in het loodsaneringstraject betrekken zodat er zo min mogelijk stagnatie optreedt?

> lees meer

Bodemkwaliteit door de jaren heen

Een bodem in goede conditie zorgt voor een gezond gewas, geeft een hoge opbrengst en benut de nutriënten efficiënt. Hoe hoger de nutriëntenbenutting hoe lager de kans op nutriënten uitspoeling. Verder neemt een bodem in goede conditie bij veel neerslag het water goed op en houdt het water vast voor drogere periodes (sponswerking). Zo draagt een gezonde bodem bij aan de bestrijding van wateroverlast en watertekort. Onder de waterschappen groeit het besef dat de bodemkwaliteit grote invloed heeft op het watersysteem. Waterschap Vallei en Veluwe heeft om deze reden ‘'bodem'' als speerpunt benoemd. Het programma Bodem en Water is gestart om samen met externe partijen invulling te geven aan dat speerpunt.

> lees meer

Verder met de BRK

Om bij graafwerkzaamheden adequate veiligheidsmaatregelen te nemen in verband met de Arbowet en Wet bodembescherming, is vooraf informatie over de bodemkwaliteit nodig. De Bodemrisicokaart (BRK) maakt het mogelijk om vóóraf op locatie een risico-inschatting te maken. Op basis van openbaar beschikbare bodemkwaliteitsgegevens en bodemonderzoeksgegevens van MWH en haar opdrachtgevers, heeft MWH een landsdekkende, interactieve kaart ontwikkeld. Bij MWH is de verwachting dat de BRK met enkele haalbare toevoegingen of aanpassingen breder toegepast zou kunnen worden bij bestaande en nieuwe klanten.

> lees meer

VICOE

Vier Nationaal Bodemtrainees haken aan bij het project VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie). Binnen het project VICOE worden reststromen opgewaardeerd van ‘afval' tot grondstoffen voor bodemverbetering en andere producten, zoals energie en materialen. Met name compost en ander organisch materiaal worden lokaal weer gebruikt om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

> lees meer

> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement