Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Research-through-design

Wageningen Environmental Research

Thijs, Pim, Coen en Babette voerden dit project uit voor Wageningen Environmental Research. Het doel van het project was door middel van het concept research-through-design
tot een concreet product te komen in de vorm van een visueel verslag dat beleidsmakers moet ondersteunen in hun besluitvorming

Het project is onderdeel van het zogenaamde ‘klimaatenvelop'. Dit is een projectportfolio in reactie op het Klimaatakkoord 2017. Deze projecten richting zich op landbouw en landgebruik met ‘slim landgebruik'. Het klimaatdoel van het ministerie van LNV is om binnen de landbouw en landgebruik sector een vastlegging van 1 Mton CO2 per jaar te realiseren vanaf 2030 door middel van slimmer gebruik en beheer van land en bodem.

Het project ‘Research-Through-Design' maakt hier deel vanuit. Tijdens de integrale aanpak van het project zal de kennis en expertises van verschillende teams van verschillende instellingen op verschillende niveaus samengebracht worden en gebundeld, om deze inzichtelijk te maken voor buitenstaanders. Het project dient als een voorverkenning. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Welke maatregelen kunnen er genomen worden om CO2 vast te leggen in de bodem en wat is het effect van een maatregel op het landschap, en hoe kan je deze verandering visualiseren?

De trainees hebben dit project in 11 vrijdagen uitgevoerd. De methode die hierbij gebruikt is heeft zich vooral gericht op schetsen en ontwerpen van een verschillende soorten landschappen waar verschillende CO2 besparende maatregelen zijn genomen. Omwille van de tijd is er met maar één expert naar de gekozen maatregelen gekeken en wat voor effect deze hebben op CO2 besparing.

Resultaten

Er zijn drie soorten landschappen uitgewerkt. Als voorbeeld hebben wij de Krimperwaard gebruikt en ingericht met verschillende CO2 besparende maatregelen. Het belangrijkste element die het soort maatregel bepaald is de grondwaterstand. In de drie scenario's wordt telkens gekeken hoe de grondwaterstand CO2 emissie uit veengrond kan reduceren en wat dat voor een effect heeft op het landschap.

Het eerste scenario is ‘Business as usual'. Hier wordt de grondwaterstand gehanteerd zoals deze nu al is. Op korte termijn wordt er nog 2250 ha. aan natuur ontwikkeld in de Krimpenerwaard. Dit betekent dat het karakteristieke Hollandse landschap grotendeels behouden blijft. Maar ook dat er weinig maatregelen worden genomen om bodemdaling en dus CO2 uitstoot uit veenbodems te verminderen, behalve de aanleg van onderwaterdrains.

In het tweede scenario ‘Natte landbouw' wordt het grondwaterpeil iets verhoogd. De teelt van nieuwe (natte) gewassen zorgt er voor dat de waterstand gereguleerd zal worden naar het type bedrijfsvoering en niet meer aan de hand van de bodemdaling. De vernatting zorgt voor een reductie in uitstoot van CO2 uit veenbodems. Het traditionele landschapsbeeld met vlak grasland en vee zal verdwijnen en plaatsmaken voor een meer divers landschap met verschillende (natte) gewassen (cranberries en lisodde) en droge hoger gelegen kreekruggen met kleinschalige veeteelt.

In het derde scenario ‘Maalstop' wordt het grondwaterpeil dusdanig verhoogd dat het watermanagement compleet gericht is op de maximale aangroei van de veenlaag. Dit betekent dat het gebied langzamerhand onder water zal worden gezet. Bodemdaling wordt hierdoor tegengegaan en door de aangroei van veen wordt er zelfs CO2 vastgelegd. Het landschap zal compleet veranderen: stedelijke kernen worden bedijkt en landbouw is hier niet meer mogelijk.

Door het visualiseren van deze drie soorten landschappen wordt een duidelijk beeld geschetst hoe CO2 besparende maatregelen het leven in een gebied (flink) kan veranderen en of dit gewenst zou zijn of niet. Dit heeft handvaten voor beleidsmaker om een afgewogen keuze te maken.


Kansen voor geothermie...overzichtEen story map voor de ...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement